• oddvar2

Kreps i 28 dagersdietten

Sesong:6. august til 14. september

Etterspurt delikatesse med kort sesong.

Edelkreps, navnet på den norske arten som finnes i ca 600 ferskvannslokaliteter. Krepsen er nattaktiv, altetende og oppholder seg mest på gruntområder og i strandsonen. Den trives både i innsjøer og rennende vann forutsatt at bunnforholdene gir gode skjulmuligheter.

Edelkreps finnes i hovedsak i de sørøstlige delene av landet. Noen få bestander på Vestlandet og i Trøndelag. Steinsfjorden er Norges viktigste krepselokalitet, og fangstene her utgjør ca 30 prosent av totalen.

Edelkreps er en sterkt truet art og finnes både på den norske og internasjonale rødlisten over truede arter. Norge et av få land i verden med en livskraftig bestand av denne lille delikatessen. På 1960-tallet var fangsten av kreps på mer enn 40 tonn årlig, mens det i dag fanges ca. 10-12 tonn. Årsakene er krepsepest, forsuring og annen forurensning.

Det er strenge regler for fangst av kreps. Krepsekort er påkrevet fra rettighetshaver. Minstemålet er 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen. Åte må fangstes i samme farvann, og fangstredskaper skal være desinfisert.


Kreps er lov i 28 dagersdietten h

er lærer vi de gode matvanene.

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle